ประชุมผู้ถือหุ้น

2566

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ปี 2566

ดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ดาวน์โหลด

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ดาวน์โหลด

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ดาวน์โหลด

สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ดาวน์โหลด

PRAPAT หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท PRAPAT ปี 2566

ดาวน์โหลด

แบบ 1 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

แบบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ดาวน์โหลด