ประชุมผู้ถือหุ้น

2565

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (E-AGM)

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด

แบบรายงาน 56-1 One Report

ดาวน์โหลด

สำเนารายงานประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบรายงานการเพิ่มทุน แบบ F_53-4

ดาวน์โหลด

ประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ

ดาวน์โหลด

นิยามกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด

ข้อปฎิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญูผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับของบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

แจ้งข่าวผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565

ดาวน์โหลด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (แบบ 1)

ดาวน์โหลด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (แบบ 2)

ดาวน์โหลด