ธุรกิจของเรา

บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด (AL)

เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบงานซักรีด และทำความสะอาดในโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน จำหน่ายน้ำยาซักรีด สำหรับโรงพยาบาล โรงซักอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นบริษัทย่อย PRAPAT จดทะเบียน 1 พฤษภาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท