ประชุมผู้ถือหุ้น

2564

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการลงทะเบียน E-AGM 30 เม.ษ. 2564

ดาวน์โหลด

แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็น 30 เม.ษ. 2564 เวลา 14:00 น.

ดาวน์โหลด

หนังสือเพิ่มมาตรการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

ดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ดาวน์โหลด

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ดาวน์โหลด

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ดาวน์โหลด

สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

แผนที่สถานที่ประชุม: โรงแรม The QUARTER Ladprao

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ดาวน์โหลด

หนังสือเพิ่มมาตรการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด