ประชุมผู้ถือหุ้น

2567

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ปี 2567

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ดาวน์โหลด

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2567

ดาวน์โหลด

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด

สำเนาข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ดาวน์โหลด

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ดาวน์โหลด

สารสนเทศสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ESOP)

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท PRAPAT ปี 2567

ดาวน์โหลด

แบบ 1 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

แบบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ดาวน์โหลด