ประชุมผู้ถือหุ้น

2567

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท PRAPAT ปี 2567

ดาวน์โหลด

แบบ 1 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

แบบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ดาวน์โหลด