ธุรกิจของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

เป็นผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PEERAPAT” อาทิ น้ำยาล้างภาชนะเอนกประสงค์ น้ำยาเสริมประสิทธิภาพการล้าง เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังภาคโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือบริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (CVT) โดย CVT จะทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำมาติดตั้งในโรงงานของลูกค้าสำหรับสนันสนุนการจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งผลิตภายใต้สูตรเคมีและเครื่องหมายการค้า “Calgonit” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท แคลวาทิส จีเอ็มบีเอช (“Calvatis GmbH”) จากประเทศเยอรมนี (ผู้ร่วมทุนที่ถือหุ้นใน CVT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ซึ่ง Calvatis GmbH เป็นผู้เชี่ยวชาญน้ำยาฆ่าเชื้อระดับสากล มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเครือข่ายการตลาดหลายประเทศทั่วโลก ซึ่ง CVT มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมายาวนานมากกว่า 20 ปี ทำให้ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของ CVT เป็นอย่างดี

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มต้องได้รับ “มาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี” (Good Manufacturing Practice; GMP) ซึ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสุขอนามัยของทั้งกระบวนการผลิต ดังนั้น ความสะอาดภายในโรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตออกมาต้องไม่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อความไว้วางใจในสินค้าของผู้บริโภค น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อทั่วไป โดยต้องมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant) และสารทำให้ปราศจากเชื้อ (Sanitizer)

CVT มีการให้บริการวางระบบอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลายประเภท เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ดังนี้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อของ PRAPAT และ CVT สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟม (Foam)

การทำความสะอาดด้วยระบบโฟมเป็นวิธีการทำความสะอาดที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดโฟมจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและขจัดคราบตามเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน โดยผลิตภัณฑ์โฟมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1
ผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาดชนิดกรด (Acid Foam)
มีความเข้มข้นสูง ฟองมาก เหมาะสำหรับขจัดตะกรัน และคราบฝังแน่นในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
1.2
ผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาดชนิดด่าง (Alkali Foam)
ผลิตภัณฑ์โฟมที่ออกแบบมาเพื่อขจัดคราบไขมัน และคราบโปรตีนในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ CIP (Clean in Place)

เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มแบบเปียกด้วยสารละลาย CIP เช่น สารซักฟอก สารทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งการทำความสะอาดด้วยระบบ CIP ไม่ต้องถอดชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะกับโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสายการผลิตแบบต่อเนื่องกัน หรือมีเครื่องจักรที่เป็นระบบปิด ผลิตภัณฑ์ CIP แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

2.1
ผลิตภัณฑ์ CIP ชนิดด่าง ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้สำหรับขจัดคราบโปรตีน ไขมันฝังแน่นในระบบหมุนเวียนแบบ CIP โดยสามารถล้างออกง่าย
2.2
ผลิตภัณฑ์ CIP ชนิดกรด ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้สำหรับการขจัดคราบตะกรัน คราบสนิม ในระบบล้างหมุนเวียนแบบ CIP และการแช่ทำความสะอาด เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยสามารถตรวจสอบสารตกค้าง และความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ (Disinfectant)

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อมีส่วนประกอบของสารเคมี ใช้สำหรับทำลายจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคบนพื้นผิวอุปกรณ์การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อของ CVT แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.1
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม QAC (Quaternary Ammonium Compounds) เป็นผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อที่ถูกพัฒนาเป็นพิเศษ สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกสภาวะ แทรกซึมพื้นผิวได้ดี ไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด และไม่มีผลต่อพลาสติกหรือโครงสร้างต่างๆของเครื่องจักร โดยออกฤทธิ์ทำลายแบคทีเรียแกรมบวก (แบคทีเรียที่สร้างกรดแล็กทิก และสร้างสปอร์) และแบคทีเรียแกรมลบ (แบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสีย) ได้เป็นอย่างดี
3.2
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม PAA (Peracetic Acid) เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยตรง โดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่มีผลต่ออาหาร เหมาะกับการฆ่าเชื้อในระบบล้างหมุนเวียนแบบ CIP สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และเชื้อไวรัสได้

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น (Lubricant)

เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยหล่อลื่นสายพานลำเลียง และใช้ทำความสะอาดสายพานลำเลียง เพื่อรับประกันกำลังการผลิตและความถูกต้องตามหลักอนามัยจากกระบวนการบรรจุหีบห่อในทุกขั้นตอน เป็นการป้องกันไม่ให้มีสิ่งเจือปนเข้าไปปะปนกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สารหล่อลื่นสายพานลำเลียงของ CVT ใช้ได้กับวัสดุบรรจุหีบห่อทุกชนิด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งสารหล่อลื่นได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

4.1
กลุ่มสบู่ (Soap base) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้ฉีดบนสายพานลำเลียง เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสายพานกับขวดหรือบรรจุภัณฑ์ ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มสบู่สามารถละลายน้ำได้ดี จึงไม่เหมาะกับสายพานพลาสติก เพราะจะทำให้เกิดคราบส่งผลให้สายพานพลาสติกไม่ลื่น
4.2
กลุ่มสารหล่อลื่นสังเคราะห์ (Synthetic base) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่พ่นลงบนสายพานลำเลียง มีคุณสมบัติกันน้ำ เหมาะกับสายพานลำเลียงทุกประเภท

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป

ใช้ล้างทำความสะอาด ขจัดคราบไขมัน โปรตีน และคราบสกปรกต่างๆ สามารถล้างออกได้ง่ายๆ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำยาล้างภาชนะเอนกประสงค์ และน้ำยาเสริมประสิทธิภาพการล้าง