ประชุมผู้ถือหุ้น

2563

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมและรายชื่อกรรมการ

ดาวน์โหลด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดาวน์โหลด