ธุรกิจของเรา

กลุ่มงานบริการ

PRAPAT มีกลุ่มงานบริการให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจบนฐานลูกค้าหลัก และสนับสนุนการขายน้ำยาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันมีรายได้จากการให้บริการทั้งหมด 5 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับจ้างผลิตน้ำยาภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM)

บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เช่น น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เป็นต้น โดยบริษัทจะทำการสอบถามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นจึงพัฒนาสูตรหรือส่วนผสมของน้ำยาตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำยาดังกล่าว และส่งข้อเสนอให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าตอบรับข้อเสนอ บริษัทจะทำสัญญากับลูกค้าเป็นแบบรายปี โดยมีการระบุจำนวนและการผลิตในเงื่อนไขสัญญา ซึ่งบริษัทจะมีการกำหนดเงื่อนไขไม่สามารถทำธุรกิจแข่งกับลูกค้าหรือนำสูตรน้ำยาของลูกค้าไปใช้ทำการตลาดเอง ในการรับจ้างผลิต PRAPAT จะกำหนดเงื่อนไขการผลิตในปริมาณมากแบบ Bulk เพื่อจัดส่งไปให้ลูกค้านำไปแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย หรือให้บริการบรรจุสินค้าสำเร็จรูปตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการนำไปจำหน่ายได้ทันที เช่น แบบกระปุก แบบกระป๋อง แบบถุง แบบแกลลอน แบบ Re-Fill เป็นต้น

2. บริการบริหารจัดการศูนย์อาหารและโรงอาหาร (Food Court Management)

บริษัทให้บริการบริหารจัดการศูนย์อาหารและโรงอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาเครื่องล้างภาชนะ พนักงานดูแลจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมไปถึงการวางระบบเก็บเงิน และระบบชำระเงินภายในศูนย์อาหาร ในการให้บริการ บริษัทจะทำสัญญาเป็นรายปีกับศูนย์อาหารดังกล่าว อาทิ ศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โรงอาหารในอาคารสำนักงานและสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการขายน้ำยาและผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มในคราวเดียว เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด เป็นต้น

3. ให้บริการดูแล ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทส่วนมากเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและสนับสนุนการขายสินค้าหลัก กล่าวคือน้ำยาซักรีด ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด น้ำยาล้างจาย น้ำยาช่วยแห้ง เป็นต้น การบำรุงรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงมีหน่วยงานให้บริการดูแล ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้ชื่อ “ศูนย์รวมช่าง” ซึ่งมีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทีมช่างผ่านมาตรฐานรับรองช่างไฟฟ้า พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งจะให้บริการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าผ่านสายด่วน (Hotline) ของบริษัท ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศไทย ทีมงานจะเข้าให้บริการหลังจากได้รับแจ้งงานซ่อมจากลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับเขตพื้นที่ต่างจังหวัด อีกทั้งภายหลังทีมงานเข้าให้บริการ หน่วยงานบริการจะตรวจสอบคุณภาพงานโดยโทรศัพท์ไปสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับการตอบกลับด้านความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สามารถแบ่งการซ่อมบำรุงได้เป็น 2 ประเภท คือ

3.1 การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

หรือการซ่อมบำรุงตามแผนงาน เป็นการซ่อมบำรุงตามแผนงาน เพื่อรักษาสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานของลูกค้า

3.2 การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)

เป็นการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความเสียหาย ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ทีมช่างของศูนย์รวมช่างของบริษัทจะเข้าให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ โดยเก็บค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการพิเศษอื่นๆ นำเสนอให้แก่ลูกค้า เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพของสูตรการซัก การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องซัก การตรวจสอบด้านสุขอนามัยและเช็คเชื้อ การบริการเกี่ยวกับห้องวิจัยและปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้และน้ำในขั้นตอนการซัก รวมถึงจัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้น้ำยาให้แก่บุคลากรของลูกค้าที่สนใจ

4. ให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ

ในการให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติดำเนินการโดย TSS โดยการให้เช่าแก่ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ รูปแบบการให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

4.1 ให้เช่าทั่วไป

การให้เช่าทั่วไปเป็นการให้เช่าเครื่องล้างภาชนะแบบกำหนดระยะเวลาเช่าแบบปีต่อปี ซึ่งมีทั้งแบบให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติพร้อมน้ำยาทำความสะอาดตลอดอายุสัญญาเช่า และให้เช่าแบบแยกค่าน้ำยา ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และซื้อน้ำยาล้างภาชนะและน้ำยาช่วยแห้งแยกต่างหาก

4.2 ให้เช่าแบบโอนสิทธิ์

การให้เช่าแบบโอนสิทธิ์เป็นการให้เช่าที่เมื่อหมดระยะเวลาในสัญญาเช่าแล้ว ลูกค้ามีสิทธิ์ซื้อเครื่องล้างภาชนะในราคาที่ระบุไว้ในสัญญาได้

5. ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

การให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ดำเนินการโดย MP ซึ่งมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำ ที่สามารถตอบสนอง และให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างสระว่ายน้ำ การบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ การดูแลทำความสะอาดอย่างครบวงจร