ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกําหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่

 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 7. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายภาพรวม

บริษัทได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ความก้าวหน้าในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกําไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว จําเป็นต้องคํานึงถึงการคืนกําไรในสิ่งที่ดีงามสู่สังคมควบคู่ไปด้วย โดยนําความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทดําเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการคอร์รัปชั่น โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทได้กําหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน เป็นต้น

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  1.1
  ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ทั้งทางกฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  1.2
  ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  1.3
  ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
  1.4
  ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
  1.5
  เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
  1.6
  เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
  1.7
  ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
  1.8
  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  1.9
  ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นต้น
  นอกจากนี้ บริษัท ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทำของบริษัท หรือบุคลากรในบริษัท ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยของบริษัท และมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท รวมทั้งระบบการบริหารจัดการภายในของบริษัท กรณีที่ชุมชนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
  ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
 4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  บริษัทตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยมีกระบวนการจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
 5. วามรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้
  5.1
  จัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในความหลากหลายและคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และการบริการ
  5.2
  ปฎิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า โดยไม่เลือกปฎิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ
  5.3
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในการใข้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
  5.4
  จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม
  5.5
  คำนึงถึงและดูแลให้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่เสมอ
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบตัวด้วยตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
  6.1
  มีนโยบายในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
  6.2
  มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน
  6.3
  เคารพต่อธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
  6.4
  มีแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  6.5
  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
  การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาและให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการเล่าเรียน อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปัจจุบันกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ทั้งมลภาวะทางกลิ่น เสียง ฝุ่นละออง และอากาศ นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆปี โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม เช่น

1.
การพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เช่น โครงการเพาะปลูกต้นทองอุไร โครงการปลูกปะการัง กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมกวาดถนน เป็นต้น
2.
กิจกรรมพัฒนาและให้โอกาสผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและหางานเองได้ ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (APCD) และการสนับสนุนพนักงานผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสำหรับผู้พิการต่างๆ เป็นต้น
3.
การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เช่น การมอบของขวัญวันเด็ก และทำความสะอาดโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นต้น
4.
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย และประเพณีทางศาสนา เช่น การร่วมประเพณีไทยทรงดำ งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า เป็นต้น
5.
การพัฒนาและดูแลชุมชน เช่น กิจกรรมทาสีสะพาน บริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้ และกิจกรรมบริจาคของช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นต้น