ร้องเรียน

การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้แผนกทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม โดย ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พร้อมสรุปและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยทุกขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน ไปจนถึงการรวบรวม สืบค้น และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ คณะกรรมการบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยานต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรง มายัง “แผนกทรัพยากรบุคคล” ดังช่องทางที่อยู่ต่อไปนี้

Post office

หน่วยรับข้อร้องเรียนแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ แผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310