การเปิดรับสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

ช่วงเวลาในการรับนักศึกษา สหกิจ เข้ารับการฝึกงาน

 • สำรวจความต้องการ ครั้งที่ 1 เดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
 • ประสานงาน กับมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือก นักศึกษา ช่วง          เดือน กันยายน-ตุลาคม
 • นักศึกษา ฝึกงาน ระยะเวลา 4 เดือน 2 ช่วง 
  - ช่วงที่ 1  วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
  - ช่วงที่ 2  วันที่ 1 พฤศจิกายน - 29 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

                                                               

                                                             ดาวน์โหลดใบสมัคร
                                                             

วัตถุประสงค์โครงการ

1.  เพื่อจัดหา และคัดเลือกนักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ต่างๆ เข้ารับ  การอบรมและ ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มพีรพัฒน์
2.  เพื่อช่วยแก้ปัญหา และการขาดแคลนบุคลากรในสายงานที่จะเป็นให้กับกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ฯ
3.  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานของบริษัท ในกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ ในการจัดหาบุคลกรทดแทนบุคลากรประจำ ที่มีปัญหา ไม่สามารถทำงานให้กับบริษัทในเครือได้

 

สาขาวิชาที่เหมาะสมในการับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าฝึกงาน กับ กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์

 • สาขาวิชาวิศวกรรม  ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ, เคมี, ขนส่ง และ logistic
 • สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เคมี, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาบริหารจัดการ
  การตลาด, การบัญชี, ลอจีสติกส์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
  ภาษาเวียดนาม, ภาษาอังกฤษธุรกิจ     
 • สาขาวิชาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • และอื่นๆ ตามที่บริษัท ผู้ใช้บริการ แจ้งความต้องการ                                                 

                                                                                               

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.