คุณะกรรมการบริหาร

 

 

นายสืบพงศ์  เกตุนุติ นายปฐวี  สุวัณณะสังข์ นายวีระพงค์  ลือสกุล นางสาววีณา  ชัยศรีโสภณกิจ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
       
 
นายยงยุทธ  จิรกาลวงศ์ นายเสาเอก  วสิกชาติ นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์  
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร  
       
       

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.