คณะกรรมการบริษัท

 

นายสันติ  ธัญวงศ์ นายสืบพงศ์  เกตุนุติ นายอรรนพ จุลพันธ์ นายโสภณ  สิกขโกศล
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
นายสืบพงศ์  อติชาตการ นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ นายวรงค์  วงศ์สินอุดม นายสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
       
 
นายปราโมทย์  สิงหนุ นางจิตรวัฒนา  จารุวัฒนชัย นายสาธิต  อนันตสมบูรณ์  
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.