คำถาม : Heat Pump ทำงานอย่างไร
ตอบ    :  เครื่องมีส่วนประกอบหลัก คือ คอมเพรสเซอร์, วาวล์ขยายตัว และส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน 2 ชุด  ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ 
               (อีแ็ว็ปปาเรเดอร์ ), ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ (คอนเดนเซอร์), พัดลมดึงอากาศจากภายนอกเพื่อมาถ่ายความร้อนให้กับน้ำยาชุดที่ 
               อีแว๊ปปาเรเดอร์ ทำให้ก๊าซอุณหภูมิสูงขึ้นและลมที่ผ่านออกมาจะเป็นลมเย็น 23-25 องศาเซลเซียส   พร้อมน้ำเย็นที่ควบแน่นากความชื้นใน
               อากาศ  ก๊าซไหลเพิ่มแรงดันเป็นก๊าซร้อนที่คอมเพรสเซอร์ โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง  1 ส่วน บวกกับพลังงานของอากาศ 3 ส่วน ทำ
               ให้ได้ก๊าซร้อนที่มีพลังงานความร้อน 4 ส่วนไหลไปที่ชุดคอนเดนเซอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้น้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มี
               อุณหภูมิขึ้นเป็น 60 องศาเซลเซียส  ก๊าซน้ำยาที่แลกเปลี่ยนความร้อนจะลดแรงดันและเปลีี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่วาวล์ขยายตัว และ
               หมุนวนมารับความร้อนอีกทีที่อีแว๊ปปาเรเดอร์
 
คำถาม : Heat Pump มีการใช้งานระบบอย่างไร?
ตอบ     : เครื่องปั๊มความร้อนที่ใช้ผลิตน้ำร้อนที่ต้นทุนพลังงานต่ำ ต้องมีการจัดการบริหารร่วมกับหลักการเก็บพลังงานเพื่อประสิทธิภาพการประหยัด
               การติดตั้งเครื่องปั๊มความร้อน สามารถใช้ได้ทั้งระบบปิดมีแรงดัน และ ระบบเปิดจ่ายแรงโน้นถ่วง การกำหนดให้มีถังสำรองน้ำร้อนให้
               สามารถลดปริมาณเครื่องในช่วงที่มีอัตราการใช้น้ำร้อนสูงสุด  ในกิจการที่มีการคิดพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง  สามารถ
               บริหารให้เครื่องเดินในช่วงที่ค่่าไฟฟ้าราคาถูก
 
คำถาม : ความแตกต่างระหว่าง Heat Pump กับเครื่องให้ความร้อนแบบต่างๆ?
ตอบ    :  เครื่องให้ความร้อนแบบความร้อนพาขอบระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำมัน และระบบก๊าซหม้อต้ม กำหนดให้การใส่พลังงาน 1 kW  จะให้พลังงาน
               ออกมาน้อยกว่า  1kW เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานให้กับประสิทธิภาพการเผาไหม้และการพาความร้อนเครื่องปั๊มความร้อนได้ความร้อน
               จากความชื้นในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำที่อีแว๊ปปาเรเตอร์ ถึง 3 เท่า จากพลังานที่ป้อนเข้าไปทำให้เครื่องปั๊มความร้อนมีต้นทุนการให้
               ความร้อนและการทำน้ำร้อนที่ต่ำ
               โดยต้นทุนการทำน้ำร้อน 1 ลบ.ม. มีรายละเอียดดังนี้
  ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า 110  บาท ต่อ น้ำร้อน 1 ลบ.ม.                                        
  ระบบน้ำมันดีเซล 130 บาท ต่อ น้ำร้อน 1 ลบ.ม    
  ระบบน้ำมันเตา 80 บาท ต่อ น้ำร้อน 1 ลบ.ม    
  ระบบ  LPG 60 บาท ต่อ น้ำร้อน 1 ลบ.ม    
  ระบบ Heat Pump  25 บาท ต่อ น้ำร้อน 1 ลบ.ม    
   
คำถาม : Heat Pump มีการใช้งานระบบอย่างไร?  
ตอบ     : เครื่องปั๊มความร้อน ( HEAT PUMP ) ที่ใช้ผลิตน้ำร้อนที่ต้นทุนพลังงานต่ำ ต้องมีการรักษาการบริหารร่วมกับหลักการเก็บพลังงานเพื่อ  
               ประสิทธิภาพการประหยัดสูงสุด การติดตั้ง HEAT PUMP สามารถใช้ได้ทั้งระบบปิดมีแรงดัน และ ระบบเปิดจ่ายแบบแรงโน้มถ่วง  การ  
               กำหนดให้มีถังสำรองเก็บน้ำร้อนช่วยให้สามารถลดปริมาณเครื่องในช่วงที่มีอัตราการใช้น้ำร้อนสูงสุด  ในกิจการที่มีการคิดพลังงานไฟฟ้า  
               ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง สามารถบริหารให้เครื่องเดินในช่วงที่ค่าไฟฟ้าราคาถูกได้  
   
คำถาม : เครื่องปั๊มความร้อนมีกี่แบบ และ Heat Pump มีกี่แบบ?  
ตอบ     : เครื่องปั๊มความร้อนสามารถแบ่งโดยแหล่งพลังงานและการนำไปใช้ได้ดังนี้  
                > เครื่องปั๊มความร้อนแบบอากาศ ถ่ายเทน้ำ  (air to water ) สามารถทำน้ำร้อนอุณหภูมิตั้งแต่  45-90 องศาเซลเซียส  
                > เครื่องปั๊มความร้อนแบบน้ำ ถ่ายเทน้ำ ( water to water )  สามารถทำน้ำร้อนในช่วงอุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส และน้ำเย็นโดย  
                    มีอุณหภูมิลดลงประมาณ 5 องศาฯ ในเวลาเดียวกัน  
                > เครื่องปั๊มความร้อนแบบอากาศ ถ่ายเทอากาศ ( air to air ) สามารถทำลมร้อน และ ลมเย็นในเวลาเดียวกัน ใช้ในการลดความชื้น  
             : เครื่องปั๊มความร้อน - HEAT PUMP,มีทั้ง 3 ประเภท อันมีรายละเอียดังนี้  
                > เครื่องปั๊มความร้อนแบบอากาศ ถ่ายเทน้ำ รุ่น EMP , ECOMASTER, HHPM, TEMPMAX, ECOCUTE.  
                > เครื่องปั๊มความร้อนแบบน้ำ ถ่ายเทน้ำ รุ่น DOUBLE SOURCE, รุ่น WHPM  
                > เครื่องปั๊มความร้อนแบบอากาศ ถ่ายเทอากาศ รุ่น Naturedry.  
   
คำถาม : การใช้ไอน้ำผลิตน้ำร้อน แตกต่างกับการใช้เครื่องปั๊มความร้อนอย่างไร ?  
ตอบ      : การผลิตน้ำร้อนแบบใช้ไอน้ำมาถ่ายเทความร้อนจะเป็นการผลิตแบบพาความร้อนทางอ้อมตรงใช้เชื้อเพลิงให้พลังงานต้มน้ำให้เป็นไอน้ำ  
                และส่งไอน้ำมาถ่ายเทความร้อนให้น้ำที่ต้องการเพิ่มอุณหภูมิให้เป็นน้ำร้อน มีการสูญเสียพลังงานช่วงการผลิตไิอน้ำ, การส่งไอน้ำ และการ  
                แลกเปลี่ยนให้น้ำร้อน การใช้ฮีมปั๊มผลิตน้ำร้อนมีการใช้พลังงาน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพลังงานฟรีจากอากาศ โดยการควบแน่นของความชื้น  
               ในอากาศ  ส่วนที่สอง เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ให้น้ำยาที่รับการถ่ายเทความร้อนมีอุณภูมิและความดันสูงขึ้น เพื่อที่จะถ่่ายเทให้ได้น้ำร้อนที่  
                อุณหภูมิ 55-60 องศาเซีลเซียส
   

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.